Tietosuojaseloste


Tämä on Kingi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.11.2021. Viimeisin muutos 12.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Kingi Oy
Ilveskaari 12
01900 Nurmijärvi

+7 921 963 8968
kingi@kingi.ru
www.kingi.ru
1795061-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Paulus Hämäläinen, paulus.hamalainen@kingi.fi, 040 9119 321.

3. Rekisterin nimi

Kingin asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin.

Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan käyttää markkinointiin tavoilla, jotka on yleisesti katsottu rekisterinpitäjien oikeutetuksi eduksi. Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ajan. Perustellusta syystä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa (esimerkiksi sopimukset ja takuuasiat).

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, verkkokauppatilauksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

В корзине нет товаров

Пользовательское соглашение

Данное пользовательское соглашение действует с 7.5.2018.

Интернет-магазин

Kingi Oy
Ilveskaari 12
01900 Nurmijärvi

+7 921 963 8968
kingi@kingi.ru
www.kingi.ru
1795061-9

Магазин продает товары частным лицам, достигшим возраста 18 лет. Цены на товары не содержат НДС. Мы оставляем за собой право на изменение цен и стоимости доставки.

Заказ товара

Товары можно заказать в интернет-магазине путем перемещения их в корзину покупок с последующей оплатой содержимого корзины через платежный онлайн-сервис. Все личные данные покупателей обрабатываются конфиденциально. Контактная информация, запрашиваемая в процессе заказа, используется только для осуществления доставки товара или устранения неясностей при исполнении заказа, если не указано иное. При заказе товаров в интернет-магазине Вам следует ознакомиться с действующим пользовательским соглашением и принять его условия.

Платежи и способы оплаты

В качестве оператора платежных услуг действует платежный сервис Klarna Checkout, через который можно оплатить товар следующими способами: оплата по счету, в рассрочку, с помощью карты или через интернет-банк.

Предоставляя информацию при оформлении заказа, Вы автоматически принимаете условия компании Klarna AB (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm Sweden). Нажимая кнопку «Купить», Вы соглашаетесь с общими положениями и условиями Kingi.

Подтверждение заказа

После получения заказа мы немедленно вышлем Вам по электронной почте подтверждение с деталями Вашего заказа. Всегда проверяйте корректность информации, указанной в подтверждении заказа. Если у Вас появятся какие-либо вопросы, свяжитесь в нашей службой поддержки. Сохраняйте подтверждение заказа на случай обращения в службу поддержки. При обращении в службу поддержки у Вас могут спросить Ваш номер клиента и номер заказа. Всегда проверяйте содержимое посылки на соответствие со сведениями о товаре, указанными в подтверждении заказа.

 Контактные данные для обращения в службу поддержки:

Kingi Oy
Ilveskaari 12
01900 Nurmijärvi

+7 921 963 8968
kingi@kingi.ru
www.kingi.ru
1795061-9

Стоимость и способы доставки

Стоимость доставки включает в себя почтовые расходы и затраты на упаковку товара. В корзине покупок мы указываем примерную стоимость доставки, исходя из наиболее распространенного способа доставки. Точную стоимость доставки Вы увидите, когда выберете желаемый способ оплаты и доставки заказа. Используемые способы доставки зависят от вида и общего веса товаров в корзине покупок. При оформлении заказа Вы сможете выбрать один из доступных способов доставки, который Вам больше всего подходит. При этом будет указана точная стоимость доставки.

Срок доставки

Стандартные сроки доставки в Россию варьируются в зависимости от конкретного товара и способа доставки. Мы сообщим об отклонениях от ожидаемого срока доставки в случае, если в корзину будут добавлены товары, которых нет в наличии на складе. Также мы уведомим Вас о возможных задержках непосредственно по завершении оформления заказа.

Мы не несем ответственности за задержки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, а также за косвенный ущерб, причиненный задержками. На своем сайте Интернет-магазин информирует об отклонениях от стандартных сроков доставки.

Условия возврата

Право на возврат товара

Вы имеете право отказаться от данного договора в течение 14 дней без объяснения причин. Период, в течение которого можно аннулировать договор, истекает через 14 дней со дня получения Вами последнего отправления или (в случае скачиваемых продуктов) со дня получения Вами заказа.

Чтобы воспользоваться своим правом на возврат товара, Вы обязаны недвусмысленным образом (например, по почте или по электронной почте) уведомить нас о своем решении аннулировать договор. Вы также можете распечатать и использовать нашу форму возврата, но это не обязательно.

Чтобы выполнить требование по срокам возврата товара, Вы должны отправить нам уведомление о своем желании воспользоваться правом на возврат товара до истечения срока возврата.

Правовые последствия возврата товара

Если Вы хотите аннулировать этот договор, мы вернем Вам все полученные от Вас суммы, включая стоимость доставки (за исключением дополнительных расходов, возникших в связи с использованием Вами способа доставки, отличного от предложенного нами наиболее экономичного стандартного способа доставки), без задержек и в любом случае в течение 14 дней со дня получения от Вас уведомления о возврате. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, который Вы использовали для оплаты заказа, если с Вами явно не согласовано иное, и в любом случае без дополнительных расходов для Вас.

Вы должны отправить товары обратно без задержки в течение 14 дней после отправки уведомления о возврате. Считается, что Вы выполнили требование по сроку возврата, если Вы отправите товары обратно до окончания указанного 14-дневного периода.

Вы несете ответственность только за такое снижение потребительских качеств товара, которое не связанно с действиями, необходимыми для определения типа, свойств и функциональности товара.

Невыкупленная посылка

Неоплата заказанного товара - это не то же самое, что возврат или отмена заказа. За невыкупленные посылки, по которым не было сделано отдельного заявления об отмене заказа, мы взимаем стоимость доставки.

Проблемные ситуации 

Если товар потерян или поврежден во время транспортировки или иным образом не соответствует Вашему заказу, Вам следует в течение 14 дней сообщить об этом по электронной почте или прислать письмо по адресу, указанному в пункте «Подтверждение заказа». Также Вы можете позвонить по номеру телефона, указанному в контактных данных. Если очевидно, что посылка была повреждена во время транспортировки, Вам следует немедленно предъявить по этому поводу претензию транспортной компании, которая осуществляла перевозку товара выбранным Вами способом доставки.